Varighet: 12 timer over 2 dager
Kontakt oss for mer info

Kurs 2: Kurs for ansvarshavende
Emne Merknader
Introduksjon
Lover og regler Vegtrafikkloven, byggherreforskriften
Skiltforskriften kap 14 Spesielle bestemmelser for arbeid på veg
Grave- oq arbeidstillatelse
Utarbeidelse, godkjenning og kontroll av arbeidsvarslingsplaner Gjennomgang av rutiner
Risikovurderinger
Hensikt med ulike typer varsling Farevarsling, oppmerksomhetsøkning, informasjon, leding, regulering, inkl kapasitetsberegninq
Krav til varslingsutstyr Tekniske krav, oppsetting, renhold tilsyn
Virkemåte for ulike typer sikring, når kan/skal de anvendes Langsgående sikring mot kjøretøy Sikring mot myke trafikanter Tversgående sikring på kjørebanen Tversgående sikring på kjøretøy
Krav til arbeidsstedet Belysning, standard på tilbud for myke trafikanter, inn- og utkjøring, plassering av rigg varelager parkering.
Fremkommelighet for alle Kollektivtrafikk, gående, syklende, funksjonshemmede. Universell utforming.
Stans av trafikk Opptreden ved midlertidig stans av trafikk
Føring av loggbok
Kontroll og sanksjoner
Eksamen

Ja takk, vi vil på kurs.

Send oss pris og kursdato

Opplæring i arbeidsvarsling

15 + 8 =