Varighet: 6 timer

Alle som skal utføre arbeid på veg skal minimum ha gjennomgått kurs 1. Med arbeid på veg, menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v. Kontakt oss for mer info

Kurs1: For alle som skal utføre arbeid på veg
Emne Merknader
Introduksjon
Lover oq regler Lovverk håndbøker
Personlig sikkerhet Særlige hensyn ved arbeid på veg
Ansvar for varsling og sikring Eget ansvar, stedsansvar, ansvarshavende
Fysiske lover i trafikken
Varsling Betydning og bruk av de viktigste skiltene, oppsetting, renhold
Sikring Langs- og tversgående sikring, sikring av gående
Fremkommelighet Kollektivtrafikk, gående, syklende, funksjonshemmede, universell utforming
Stans av trafikk Opptreden ved midlertidig stans av trafikk
Føring av loggbok
Eksamen

Ja takk, vi vil på kurs.

Send oss pris og kursdato

Opplæring i arbeidsvarsling

14 + 13 =